Polityka prywatności  strony www.polonia.wroclaw.pl
Administratorem strony  internetowej prowadzonej pod adresem: www.polonia.wroclaw.pl
jest Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o. (dalej również „Spółka), z siedzibą na Al.
Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000258775.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we
wszelkich sprawach przetwarzania danych osobowych, pod adresem iod@dsa.pl, lub
pisemnie:
Inspektor Ochrony Danych Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o.o. Al. Wiśniowa 47, 53-
126 Wrocław.
Dane Użytkowników Strony są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej
polityce prywatności.
Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
W zakresie, w jakim Spółka zbiera od użytkowników dane osobowe, pełni obowiązki
administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Dane osobowe gromadzone przez Stronę są przetwarzane przez Spółkę w następujących
celach:
 analitycznych związanych z ruchem na Stronie – podstawą prawną tak
przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie
uzasadniony interes Administratora w postaci analizy ruchu na Stronie; dane są
przetwarzane do czasu wypełnienia przez Administratora celów przetwarzania, chyba
że wcześniej użytkownik zablokuje udostępnianie informacji o aktywności na stronie
www;
 kontaktowych poprzez zamieszczanie komentarzy na Stronie – podstawą prawną tak
przetwarzanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda
Użytkownika Strony wyrażona przez działanie potwierdzające tj. publikację
komentarza; dane są przetwarzane do czasu odwołania zgody lub usunięcia
komentarza przez Administratora;
 dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, o ile jedno z działań Użytkowników
spowoduje lub może spowodować ich powstanie – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1
lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń; dane są przetwarzane do upływu okresu
przedawnienia roszczeń.

Udostępnianie danych osobowych
Podane przez Użytkownika dane osobowe udostępnione będą:
– podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie działalności m.in. z zakresu IT oraz
hostingu;
– podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeżeli przepisy prawa tego wymagają.

Prawa Użytkownika
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii (art. 15
RODO), sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO),
ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO), a
także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz do
przenoszenia danych (art. 20 RODO).
Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w
każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum.
Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych wymaganych przy zamieszczeniu
komentarza uniemożliwi jego publikację.
Odnośniki do innych stron
Na stronie internetowej znajdują się również odnośniki do innych stron internetowych.
Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron,
do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych
stronach.
Zmiany w polityce prywatności
Klub może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej
dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując
o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.polonia.wroclaw.pl.

Pliki cookies
Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, niniejsza strona przechowuje zapytania HTTP, które są
pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę (zwane „plikami
Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer strony Spółki może odczytać przy
ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej
konfiguracji przeglądarki.
Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:
 IP komputera,
 informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach,
 dane dotyczące sesji,
 dane przeglądarki internetowej,
 dane dotyczące urządzenia,
 dane dotyczące aktywności w Serwisie.

Zebrane pliki Cookies są przez Stronę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w
celach pomocniczych, służących do administrowania stroną. Informacje w nich zawarte są
ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony. Spółka
wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania
zawartości i układu strony do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.
Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron
internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików
cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu,
w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat
korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane
spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.
Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez
użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn,
oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych
i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim,
jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy
osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu
IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może
zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa
powyżej.
Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie
przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Odnośniki do portali społecznościowych
Na Stronie znajdują się linki do zewnętrznych portali społecznościowych (Facebook, Twitter,
Instagram, a także kanału YouTube). Po kliknięciu w dany link dochodzi do aktywizacji tzw.
wtyczki portalu społecznościowego, co oznacza, że przeglądarka internetowa połączy się z
serwerem portalu społecznościowego i Użytkownik strony zostanie przekierowany na stronę
tego portalu. Dostawca portalu będzie przetwarzał zatem dane dotyczące tego, że Użytkownik
skorzystał ze Strony Administratora. Dane te zostaną przesłane bezpośrednio z przeglądarki
Użytkownika na serwer portalu społecznościowego i będą tam przechowywane. Jeżeli
Użytkownik jest zalogowany na danym portalu społecznościowym, portal ten powiąże wizytę
Użytkownika na portalu z kontem w tym portalu. Jeżeli zatem Użytkownik nie chce, bo
dostawca portalu przetwarzał takie dane, nie powinien klikać w link.